.::: w w w . a r g u n s a h l a r . c o m . t r . t c :::.

 

Prof.Dr.Hülya Argunşah
 
KİTAPLAR
 
YAZILAR
 
 
Prof.Dr.Mustafa Argunşah
 
 
 

 

hulya@erciyes.edu.tr

 argunsah@erciyes.edu.tr

.:: İletişim Adresi ::.

Erciyes Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

K A Y S E R İ

 

 

 

 

 

PROF. DR. HÜLYA ARGUNŞAH'IN YAZILARI

           A.TEZLER

1.     Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Türk Edebiyatı Üzerine Tenkidî Fikirleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1985.

2.     Türk Edebiyatında Tarihî Roman (Türk Tarihiyle İlgili),Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 1990.

3.     Şükûfe Nihâl (doçentlik çalışması)

 

        B. KİTAPLAR

1.     Ömer Seyfettin Bütün Eserleri, Hikâyeler 1, Dergâh Yayınları, İstanbul 1999, 356 s.

2.     Ömer Seyfettin Bütün Eserleri, Hikâyeler 2, Dergâh Yayınları, İstanbul 1999, 359 s.

3.     Ömer Seyfettin Bütün Eserleri, Hikâyeler 3, Dergâh Yayınları, İstanbul 1999, 348 s.

4.     Ömer Seyfettin Bütün Eserleri, Hikâyeler 4, Dergâh Yayınları, İstanbul 1999, 354 s.

5.     Ömer Seyfettin Bütün Eserleri, Şiirler, Mensur Şiirler, Fıkralar, Hatıralar, Mektuplar, Dergâh Yayınları, İstanbul 2000, 336 s.

6.     Ömer Seyfettin Bütün Eserleri, Makaleler 1, Dergâh Yayınları, İstanbul 2001, 437 s.

7.     Ömer Seyfettin Bütün Eserleri, Hikâyeler 2, Tercümeler,  Dergâh Yayınları, İstanbul 2001, 456 s.

8.     Bir Cumhuriyet Kadını Şükûfe Nihâl, Akçağ Yayınları, Ankara 2002, 382 s.

9.     Çağdaş Gagauz Edebiyatı Antolojisi, (Basıma Hazır)

10.  Mehmet Rauf, Siyah İnciler,Çağrı Yayınları,İstanbul 2002.

11. Ömer Seyfettin'in Hikâyelerinde İnsan,Bilge Yayınları,Ankara 2003.

 

        C. MAKALELER

1.     “Onlardan Kalan”, Türk Edebiyatı, S. 171(Ocak 1988), s. 70-71.

2.     “Erenler Diyarı Söğüt’ün Romanı: Ağustos Başağı”, Türk Edebiyatı, S. 190 (Ağustos 1989), s. 34-35.

3.     “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Tanzimat ve Servet-i Fünûn Edebiyatı Hakkındaki Düşünceleri”, Doğumunun Yüzüncü yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Yay. , İstanbul 1989, s. 45-59.

4.     “Çanakkale’de Yazılan Destanın Romanı(Ve Çanakkale, 1 Geldiler, 2 Gördüler, 3 Döndüler), Türk Edebiyatı, S. 198, (Nisan 1990), s. 55-57.

5.  “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Halk Edebiyatı ve Divan Edebiyatı Hakkındaki Fikirleri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 4, Yıl: 1990, s. 499-507.

6.    “Çocuk Edebiyatı”, Türk Aile Ansiklopedisi, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay., Ankara 1991, c. 1, s. 292-301.

7.     “Edebiyatımızda Çocuk”, Türk Aile Ansiklopedisi, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay., Ankara 1991, c. 1, s. 292-301.

8.     “Çırpıntılar Romanında  Dış Göç ve İnsanın Yalnızlığı”, Türk Edebiyatı, S. 265 (Kasım 1995), s. 37-39; S. 266 (Aralık 1995), s. 45-47.

9.     “Güneş rengi Bir Yığın Yaprak”, Türk Edebiyatı, S. 270 (Nisan 1996), s. 55-56.

10. “Ömer Seyfettin’in Bilinmeyen Şiirleri ve Bazı Düzeltmeler”, Erdem, S. 28, s. 1-18.

11. “Ziya Gökalp’ın Malta ve Limni Mektuplarında Aile, Kadın ve Çocuk Eğitimi Fikri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 7, Yıl: 1996, s. 247-263.

12. “Ömer Seyfettin’in Özbek Türkçesine Çevrilen ‘Türkçe Reçete’ İsimli Hikâyesi Üzerine Mukayeseli Bir Çaslışma”, Bir, S. 6, İstanbul 1996, s. 33-51.

13. “Mektuba Kaside Yahut Abdülhak Hâmid’in Mektupları”, Dergâh, S. 80 (Kasım 1996), s. 10-11.

14. “Cezmi Romanı ve Âdil Sultan Destanı”, Bilig, S. 4, Kış 1997, s. 79-100.

15. “Cezmi Üzerine Bazı Düşünceler”, Türk Dili, S. 545 (Mayıs 1997), s. 510-518.

16. “Türklük Üzerine Yazılar”, Bilge, S. 10, Güz 1996, s. 25-29.

17. “Abdülhak Hâmid Tarhan Karşısında İnci Enginün”, İnci Enginün’e Armağan, Dergâh Yayınları, İstanbul 1997, 119-128.

18. “Kadın ve Edebiyat-I”, Kaşgar, S. 9 (Mayıs 1999), s. 34-40.

19.  “Kadın ve Edebiyat-II”, Kaşgar, S. 10 (Temmuz 1999), s. 83-87.

20. “Kadın ve Edebiyat-III”, Kaşgar, S. 11 (Eylül 1999), s. 100-105.

21. “Kadın Duyarlığı Açısından Sevinç Çokum’un Hikâyeleri”, Kadın / Woman 2000 (DAÜ-KAEM Yayını), C.1. S.1, s.117-136.

22. “Özden Selenge’nin Hikaye Dünyası”, Kadın / Woman 2000 (DAÜ-KAEM Yayını), C.2. S.1, Aralık 2001.

23. “Zeynep Hanım, Zeynep Hanım-Özgürlük Peşinde Bir Osmanlı Kadını”, Kadın / Woman 2000 (DAÜ-KAEM Yayını), C.2. S.2, Aralık 2001.

24.  “Neriman Malkoç Öztürkmen-Edibeler, Sefireler, Hanımefendiler”, Kadın / Woman 2000 (DAÜ-KAEM Yayını), C.2. S.2, Aralık 2001

25. "Tarihî Roımanın Yükselişi",Hece (Türk Romanı Özel Sayısı),S.65-66-67 (Mayıs-Haziran-Temmuz 2002),s.440-449.

26. "Tarihî Romanda Post-Modern Arayışlar",İlmî Araştırmalar,S.14 (Güz 2002),s.17-27.

27. "Gagauz Edebiyatı",Türkler,C.20,Yeni Türkiye Yay.,Ankara 2002,s.262-275.

 

        Ç. BİLDİRİLER

1.     “Gagauz Türküleriyle Anadolu Halk Türkülerinin Ortak Motifleri ”, Güney Doğu Avrupa’da Türkler ve Gaguzların Etno-Kültürel Genişleme Meseleleri Kongresi, 25-29 Nisan 1991, Çadır-Komrat (Moldova).  Yayını: Milli Folklor, S. 18 (Yaz 1993), s. 33-38. Gagauzca Yayını: Ana Sözü, Sentaybr 1991, s. 4.

2.     “Türk edebiyatında Dış Türklerle İlgili Romanlar”, Türk Dünyasının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik İlişkileri Kurultayı, 23-25 Ekim 1991, Kayseri.

3.     “Kırım’da Tarihî Roman Oluşturmanın Milli Varlık Açısından Şartları ve Önemi”, Kırımtatar Tili: Latin Grafikasına Keçüv Problemaları Sempozyumu, 17-21 Haziran 1991, Akmescit-Kırım. Yayını: Rusça Özeti Yayımlandı.

4.     “Tarihî Türk romanında Yesevî Dervişleri”, Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 26-29 Mayıs 1993, Kayseri.

   Yayını: Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Ünv. Yay., Kayseri 1993, s. 35-44.

5.     “Manas Destanı ve Yıldırım Sesli Manasçı Hikâyesi”, Manas Destanının 1000. Yılı Paneli, Erciyes Üniversitesi.

   Yayını: Manas Destanı, Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Yay., Kayseri 1995, s. 25-41.

6.     “Ayaz İshaki’nin Edebî Kişiliği ve ‘Üyge Taba’ Romanı”, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Aydınları Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi, 23-26 Mayıs 1996, Kayseri.

   Yayını: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Aydınları Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Yay., Kayseri 1996.

7.     “Tarihi Roman ve Devir Romanı Terimleri Üzerine”, 9. Türkoloji Kongresi, 15-19 Eylül 1997, İstanbul.

8.     "İlk Gagauz Romanı Akıncılar Köyü'nde Atatürk ve Türkiye Sevgisi", Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu, 17-18 Kasım 1999, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa. KKTC.

    Yayını: Sabaa Yıldızı, S.14-15, 2001.

9.     “Tarihî Romanda Yeni Arayışlar”, Marmara Ün. Türkiyat Araştırmaları Merkezi Roman Sempozyumu, Nisan 2000, İstanbul.

10. “Kaytazzade Nazım’ın Şiirlerinde Sosyal Hayatla İlgili Unsurlar”, Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 13-17 Kasım 2000, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC.

    Yayını: Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Dil-Edebiyat, C.2, Gazimağusa, 2000, s. 191-201.

11. “Kayserili Doktor Mehmet Rüştü’nün Nuhbetü’l-Etfal’i”, Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 12-13 Nisan 2001, Kayseri.

        Yayını: Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni Bildiriler, c.1, Kayseri, 2001, s.65-73.

 

.:: Anasayfa | HA_Kitaplar |  HA_Yazılar | MA_Kitaplar | MA_Yazılar ::.

 
tasarım: OK|2005