.::: w w w . a r g u n s a h l a r . c o m . t r . t c :::.

 

Prof.Dr.Hülya Argunşah
 
KİTAPLAR
 
YAZILAR
 
 
Prof.Dr.Mustafa Argunşah
 
 
 

 

hulya@erciyes.edu.tr

 argunsah@erciyes.edu.tr

.:: İletişim Adresi ::.

Erciyes Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

K A Y S E R İ

 

 

 

 

 

PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH'IN YAZILARI

A. KİTAPLAR :

       

 a. Telif kitaplar:

1.      (Harun Güngör ile birlikte), Gagauz Türkleri, Dil-Tarih-Folklor ve Halk Edebiyatı, KB., Ankara 1991, 377 s.

2.      (Harun Güngör ile birlikte), Dünden Bugüne Gagauzlar, Ankara 1993, VIII + 116 s.

3.      Şükrî-i Bitlisî, Selim-nâme, Erciyes Üniv. Yay., Kayseri 1997, 347 s.

4.      (Harun Güngör ile birlikte), Gagauzlar, Ötüken Yay., İstanbul, 1998.

5.      Muhammed bin Mahmud Şirvanî, Tuhfe-i Murâdî (İnceleme, Metin, Dizin), Türk Dil Kurumu, Ankara, 1999, XV+586 s.

6.      Kirdeci Ali, Kesik Baş Kitabı, 129 s. (Baskıda)

7.      (Harun Güngör ile birlikte), The Gagauz: A Handbook, Curzon Press, London/England, 2001, 256 pp.

        b. Yayıma hazırlama (Redaktörlük):

1.      (Yayına Haz.: Abdulkadir Yuvalı ve Ali Aktan ile birlikte), Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu (26-29 Mayıs 1993) Bildirileri, Erciyes Üniv. Yay., Kayseri 1993, 430 s.

2.      (Yayına Haz. Abdulkadir Yuvalı, Mustafa Keskin ve Ayhan Öztürk ile birlikte), Türkiye Cumhuriyeti Devletininin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu (23-26 Mayıs 1996) Bildirileri, Kayseri 1996, 614 s.

3.      (Yayına Haz. İsmail Görkem, Hülya Argunşah ve Atabey Kılıç ile birlikte), Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 2001) Bildiriler, 2 cilt, Kayseri 2001, 827 s.

 

    c. Tercüme kitap:

 

1.      İlhan Çeneli, Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri, Freiburg 1979 TDK, Ankara, 1997, 84 s.

    B. MAKALELER :

 

1.      "Ömer Seyfeddin'de Ergenekon Destanı", Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin, Marmara Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Yay., İstanbul 1984, s.170-180.

2.      "Yahya Kemal'in Şiirlerinin Bibliyografyası", Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyatlı, Marmara Üniv. Fen-Edebiyat Fak.Yay., İstanbul 1984, s.228-234.

3.      "Uygur Halk KoŞakçıları", Doğu Türkistanın Sesi, c.2, S.7-8 (Aralık 1985), s.78-87.

4.      "Ebulgazi Bahadır Han'ın Şecere-i Terakime (Türklerin Soy Kütüğü)sinde Ölüm", Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.16 (Nisan 1988), s.59-60.

5.      "Şükrî-i Bitlisî, Selimnâmesi ve Eserin Dili", Türk Dünyası Araştırmaları, S.55 (Ağustos 1988), s. 51-72.

6.      "1. Türk Dili Kurultayı ve Sonuçları", Erciyes, S.155 (Kasım 1990), s.9-10.

7.      "Uygur Atasözlerinde Vatan Sevgisi", Erciyes, S.156 (Aralık 1990), s.12-13.

8.      "Gagauz Türklerinin Manileri", Türk Kültürü, S.332 (Aralık 1990), s.48-54. (Gagauz Türkçesiyle: Ana Sözü, 8 İyon [Haziran] 1991, s.4-5. [Kişinev/Moldova]

9.      "II. Murad Devrinin (1421-1451) Ünlü Hekimi Muhammed bin Mahmûd Şirvânî ve Türkçe Eserleri", E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.4, Kayseri 1990, s.483-498.

10.  "Gagauz Halk Edebiyatında Osmanlı-Türk Kültürünün İzleri", Türk Kültürü, S.341 (Eylül 1991), s.15-20. Gagauz Türkçesiyle: Ana Sözü, 7 Sentyabri [Eylül] 1991, s.5. [Kişinev/Moldova]

11.  "15. Yüzyılda Yazılmış Tuhfe-i Murâdî İsimli Cevhernâmede Geçen Değerli Taşlarla İlgili Terimler", Türklük Araştırmaları Dergisi, Marmara Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Yay., S. 6, Yıl: 1990, İstanbul 1991, s.1-20.

12.  "Tuhfe-i Murâdî ve Dil Hususiyetleri", Türk Dünyası Araştırmaları, S.76 (Şubat 1992), s.125-143.

13.  "Tahrif Edilen Türk Tarihi ve Bir Türkü", Millî Folklor, S.13 (Bahar 1992), s.18-21.

14.   "Bitlisli Şükrî'nin Yavuz Sultan Selim Mersiyesi", E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.5, Kayseri 1994, s.211-220.

15.   "Gagavuz Türklerinin Kullandığı Alfabeler", Türk Dili, S.513 (Eylül 1994), s.218-222.

16.   "Çağdaş Gagauz Şiiri", Türk Dili (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri Özel Sayısı), Mart 1996, s.678-699.

17.   "Gözleve Kırım Tatar Türkçesiyle Bir Halk Hikâyesi ve Dil Hususiyetleri", Türklük Araştırmaları Dergisi, Marmara Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Yay., S.8, Yıl:1997.

18.   “Kıbrıs Ağzında Ünlü Değişmeleri”, İlmî Araştırmalar, S.11, İstanbul, 2001, s.7-27.

 

    C. DERLEMELER:

 

1.      "Ömer Seyfeddin'in Dil ve Edebiyata Dair Makaleleri", Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin, Marmara Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Yay., İstanbul 1984, s.193-340.

2.      "Yahya Kemal'in Kitaplarına Girmemiş Metinler-Şiirler", Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyatlı, Marmara Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Yay., İstanbul 1984, s.210-213.

3.      "Uzun Ömür" ve "Ezeli Bir Roman" {Ömer Seyfeddin'in daha önce yayınlanmamış iki hikâyesi}, Türklük Araştırmaları Dergisi, Marmara Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Yay., S.6, Yıl:1990, İstanbul 1991, s.409-416.

       

 Ç. TANITMA, TAHLİL VE TENKİT YAZILARI:

 

1.      "Şükrü Elçin Armağanı, Hacettepe Üniv. Edebiyat Fakültesi Yay., Ankara 1983", Türklük Araştırmaları Dergisi, Marmara Üniv. Fen-Edebiyat FAk. Yay., S.1, Yıl: 1984, İstanbul 1985, s.347-349.

2.      "Prof. Dr. Mehmet Akalın, Lengüistige Giriş, Ege Üniv. Edebiyat Fakültesi Yay., İzmir 1983", Türklük Araştırmaları Dergisi, Marmara Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., S.1, Yıl:1984, İstanbul 1985, 352-354.

3.      "Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3 Tip Tahlilleri, Dergah Yay., İstanbul 1985, 204 s.", Türklük Araştırmaları Dergisi, Marmara Üniv. Fen-Edebiyat Fak.Yay., S.2, Yıl:1986, İstanbul 1987, s.247-249.

4.      "Yrd. Doç. Dr. İlhan Çeneli", Türklük Araştırmaları Dergisi, Marmara Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Yay., S.3, Yıl:1987, İstanbul 1988, s.277-282.

5.      "Sinan Paşa, Tezkiretü'l-Evliya, Haz. Emine Gürsoy-Naskali, KB., Ankara 1987, 434 s., Türk Dili, S.433 (Ocak 1988), s.50-54.

6.      "Necmettin Hacıeminoğlu, Türk Dilinde Fiiller, İstanbul 1984, 228 s.", Türk Dünyası Araştırmaları, S.52 (Şubat 1988), s.207-210.

7.      "Ahmet Uğur, Yavuz Sultan Selim, Erciyes Üniv. Yay., Kayseri 1989, 160 s.", E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.4, Kayseri 1990, s.609-610.

8.      "Nadir Devlet, Çağdaş Türk Dünyası, Marmara Üniv. Yay., İstanbul 1989", Türk Dünyası Araştırmaları, S.71 (Mayıs 1991), s.189-191.

9.      "Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı II (Tenkitli Metin), KB., Ankara 1990, 491 s.", Türk Dili, S.493 (Ocak 1993), s.67-74.

10.  "Gazanfer Paşayev, İrag-Türkman Folkloru, Yazıcı neşriyatı, Bakı 1992, 216 s.", Kerkük, Yıl:3, S.12 (Temmuz 1993), s.9-10.

11.  "Dr. Mahir Nakip, Kerkük Türk Halk Musikisinin Tasnif ve Tahlili, KB HKAD Yay., 158, THMO Dizisi: 6, Ankara 1991, 114 s. + 54 notalı türkü", E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.5, Kayseri 1994, s.491-495.

12.  "Nehcü'l-Feradis, II Metin, (Çevriyazı: Janos Eckmann, Yayınlayanlar: Semih Tezcan-Hamza Zülfikar), TDK, (Yayın yeri ve tarihi yok), XI + 313 s.", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1995, s.439-469.

13.  "Leyla Karahan: Erzurumlu Darir. Kıssa-ı Yûsuf (Yûsuf u Züleyhâ). İnceleme-metin-dizin. Ankara, 1994. 431 s. + 4 lev. (Türk Dil Kurumu yayınları: 597. ISBN 975-16-0597-0)", Bir (Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi), S.6, İstanbul 1996, s.208-226.

14.  "Harun Güngör, Türk Bodun Bilimi Araştırmaları, Kıvılcım Kitabevi, Kayseri, 1997", Bilge, Bahar 1998, s.57-60.

15.  "Dunhuang Mağarası'nda Bulunmuş Buddhacılığa İliŞkin Uygurca El Yazması, İyi ve Kötü Prens Öyküsü, (Metni düzenleyen, Fransızca'ya çeviren ve yorumlayan: James Russell HAMİLTON, Türkçe Çeviri: Vedat Köken), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 682, Ankara, 1998, XVI+324 s.", Türk Dili, S. Ekim 1998, s.249-253.

16.  "Kemal Eraslan, Neseb-nâme Tercümesi, Yesevi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1997", Doğu Akdeniz, S.1., Gazimağusa, 1999, s.177-179.

17.  "Gagauz Kültürü Sempozyumu", Türk Dili, S. Ocak 2000, s. 98-99.

       

D. BİLDİRİLER (Millî ve Milletler Arası):

 

1.      "Gagauz Halk Edebiyatında Osmanlı Türk Kültürünün İzleri", Güney Doğu Avrupa'da Türkler ve Gagauzların Etno-Kültürel Genişleme Meseleleri Kongresi, 25-29 1991, Çadır-Komrat (Moldova).(Bu bildiri yayımlanmıştır: Bk. Makaleler, nu. 10.

2.      "Gagauz Türkçesinde Yunus Emre", Yunus Emre Sempozyumu Bildiriler (2 Mayıs 1991-İstanbul), Marmara Üniv. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 1992, s.67-72. Gagauz Türkçesiyle yayımı: Ana Sözü, 28 Sentyabri [Eylül] 1991, s.5. [Kişinev/Moldova]

3.      "Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Millî Kültür Unsurları", Milletlerarası Türk Dünyasının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik İlişkileri Kurultayı, 23-25 Ekim 1991, Kayseri.

4.      "Sarıoğlan (Kayseri) İlçesinin Üzerlik Köyü Toponomisi", Erciyes Yöresi II. Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 7-9 Mayıs 1992, Kayseri.

5.      "Kırım Türkleri Latin Alfabesine Geçerken Bazı Meseleler", Kırımtatar Tili: Latin Grafikasına Keçüv Problemaları Sempozyumu (17-21 Haziran 1992, Akmescit-Kırım). Yayımı: Rusça olarak özeti Kırım'da yayınlanmıştır.

6.      "Dolgancanın Kelime Hazinesi", Milletlerarası Sibirya Sempozyumu, 2-4 Nisan 1996, Marmara Üniversitesi/İstanbul. Yayımı: Sibirya Araştırmaları, Simurg Yay., İstanbul, 1997, s.93-97.

7.      " -A Gerundium Ekinin -Mağa Yerine Kullanılışı", 3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu, (24-27 Eylül 1996, Ankara) Yayımı: 3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, 1996, TDK., Ankara, 1999, s.117-125.

8.      "Türkiye Türkçesinin Gagauz Türkçesine Etkileri", 9. Milli Türkoloji Kongresi, (15-19 Eylül 1997, İstanbul).

9.      “Türkçe Sözlük (TDK) Üzerine”, Sözlük Bilimi Sempozyumu, 19-21 Mayıs 1999/Gazimağusa-KKTC, Doğu Akdeniz Üniversitesi.

10.  "Gagauz Türkçesinde Soru Cümleleri", IV. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu, 17-18 Kasım 1999, Gazimağusa/KKTC, Doğu Akdeniz Üniversitesi.

11.  “Bilinmeyen Bir Fıkıh Kitabı: Hiyeretü’l-Fukaha”, 4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu, 25-29 Eylül 2000, Çeşme/İzmir.

12.  “Standart Gagauz Türkçesi Oluşturulması Bağlamında Sorunlar ve Teklifler”, V. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu, 16-17 Ekim 2000, Tekirdağ.

13.  “Tarihî Gagauz Metinlerinde Osmanlı-Gagauz İlişkileri”, Moldova-Türkiye Tarih İlişkileri Semineri, Türk Tarih Kurumu-Moldova Bilimler Akademisi Tarih Bölümü, 6-8 Kasım 2000, Kişinev/Moldova. (İngilizce olarak yayımlanmaktadır)

14.  “Kıbrıs Ağzıyla İlgili Yayımlanmış Çalışmalara Eleştirel Bir Bakış”, Üçüncü. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 17-21 Kasım 2000, Gazimağusa/KKTC Yayımı: Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, C.2, Gazimağusa/2000, s.65-79.

      

E. ÇEVİRİ MAKALELER:

1.      Dr. Marek Stachowski, "Sibirya'da Bir Türk Boyu Dolganlar", Dolganischer Wortschatz, Krakow 1993'un giriş kısmından, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S. 96 Aralık 1994), s.47-49.

2.      Gerhard Doerfer, "Kırım Tatarcası, PhTF I (Wiesbaden 1959), s.369-390'dan, Türk Dünyası Araştırmaları, S.94 (Şubat 1995), s.177-203.

3.      Johannes Benzing, "Başkurtça", PhTF I (Wiesbaden 1959), s.421-434'ten, Türk Dünyası Araştırmaları, S.95 (Nisan 1995), s. 127-142.

 

.:: Anasayfa | HA_Kitaplar |  HA_Yazılar | MA_Kitaplar | MA_Yazılar ::.

 
tasarım: OK|2005